June 5, 2023

Month: June 2019

श्री हनुमानजी द्वारा तारक ब्रह्म का उपदेश (Sermon on Tarak Brahm by Hanumanji)

भो योगीन्द्राश्चैव ऋषयो विष्णुभक्तास्तथैव च।श्रृणुध्वं मामकीं वाचं भवबन्धविनाशिनीम्।।एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्मतारकम्।राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः...

error: Content is protected !!