June 9, 2023

चालीसा संग्रह

चालीसा संग्रह

श्री खाटू श्याम चालीसा

श्री खाटू श्याम चालीसा ॥दोहा॥ श्री गुरु चरण ध्यान धर, सुमिरि सच्चिदानन्द।श्याम चालीसा भजत हूँ, रच चैपाई छन्द।। ॥चौपाई॥ श्याम...

error: Content is protected !!