September 29, 2023

Day: January 21, 2018

श्री विन्ध्येश्वरीस्तोत्रं

निशुम्भ-शुम्भ मर्दिनीं, प्रचन्ड मुन्ड खन्डिनीं ।वने रणे प्रकशिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम् ॥ त्रिशुल – मुन्डधारिणीं, धराविघाहारिणीम्।गृहे – गृहे निवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥...

error: Content is protected !!