May 29, 2023

Shri Ram is Param Brahm

श्री हनुमानजी द्वारा तारक ब्रह्म का उपदेश (Sermon on Tarak Brahm by Hanumanji)

भो योगीन्द्राश्चैव ऋषयो विष्णुभक्तास्तथैव च।श्रृणुध्वं मामकीं वाचं भवबन्धविनाशिनीम्।।एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्मतारकम्।राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः...

error: Content is protected !!