Join Adsterra Banner By Dibhu

108 Names of Tulasi

0
(0)

Tulasi’s name means “the incomparable one,” and other names, including those from her 108 name hymn, include the following:

 1. Akriti
 2. Aksini
 3. Amba
 4. Amritaruupini
 5. Aradi
 6. Archini
 7. Avirbhuuti
 8. Bhaktavatsala
 9. Bhavitri
 10. Bhuumi
 11. Brahmapriya
 12. Chakrini
 13. Chandrabhaga
 14. Chapaleksana
 15. Charini
 16. Danaprada
 17. Devagita
 18. Devi
 19. Dhanavati
 20. Dharini
 21. Dhatri
 22. Draviyasi
 23. Dvirada
 24. Gada
 25. Gandhini
 26. Garbhavarini
 27. Gatra
 28. Gatriya
 29. Gauri
 30. Gautamarchita
 31. Gopikakrida
 32. Guhyavidya
 33. Hara
 34. Jagatraya
 35. Kalaharini
 36. Kalini
 37. Kamaksi
 38. Kaveri
 39. Krishna-Jivani
 40. Krishnakanta
 41. Kula
 42. Mahavidya
 43. Manikarnika
 44. Manyai
 45. Nandini
 46. Padmini
 47. Pitambara
 48. Prabha
 49. Prabhavini
 50. Praya
 51. Pritichinteksani
 52. Priyabhuushana
 53. Protasoma
 54. Pushpasara
 55. Rasini
 56. Ratnaruupini
 57. Rukmini
 58. Sama
 59. Samshraya
 60. Sarasi
 61. Sarasivasa
 62. Sarasvati
 63. Saravedavidamvara
 64. Sarva devati
 65. Satyasandha
 66. Saurasa
 67. Savitri
 68. Shamanidhini
 69. Shankhini
 70. Sharavati
 71. Shatadyutaye
 72. Shatananda
 73. Shikhini
 74. Shitikantha
 75. Shobhana
 76. Shreyasi
 77. Shreyovati
 78. Shri
 79. Shrimati
 80. Shuchini
 81. Shyamasundara
 82. Sita
 83. Sochyamanasa
 84. Sthayini
 85. Sugandhini
 86. Sushroni
 87. Suvasana
 88. Svargini
 89. Traimuurti
 90. Trasini
 91. Treta
 92. Tripada
 93. Tripathaga
 94. Varada
 95. Vedya
 96. Vibhuuti
 97. Vishvapavani
 98. Vishvapujita
 99. Vishvashraya
 100. Vrinda
 101. Vrindavani
 102. Yagyavidya
 103. Yamai
 104. Yamunapriya
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ श्री तुलस्यै नमः।
Om Shri Tulasyai Namah।
2.
ॐ नन्दिन्यै नमः।
Om Nandinyai Namah।
3.
ॐ देव्यै नमः।
Om Devyai Namah।
4.
ॐ शिखिन्यै नमः।
Om Shikhinyai Namah।
5.
ॐ धारिण्यै नमः।
Om Dharinyai Namah।
6.
ॐ धात्र्यै नमः।
Om Dhatryai Namah।
7.
ॐ सावित्र्यै नमः।
Om Savitryai Namah।
8.
ॐ सत्यसन्धायै नमः।
Om Satyasandhayai Namah।
9.
ॐ कालहारिण्यै नमः।
Om Kalaharinyai Namah।
10.
ॐ गौर्यै नमः।
Om Gauryai Namah।
11.
ॐ देवगीतायै नमः।
Om Devagitayai Namah।
12.
ॐ द्रवीयस्यै नमः।
Om Draviyasyai Namah।
13.
ॐ पद्मिन्यै नमः।
Om Padminyai Namah।
14.
ॐ सीतायै नमः।
Om Sitayai Namah।
15.
ॐ रुक्मिण्यै नमः।
Om Rukminyai Namah।
16.
ॐ प्रियभूषणायै नमः।
Om Priyabhushanayai Namah।
17.
ॐ श्रेयस्यै नमः।
Om Shreyasyai Namah।
18.
ॐ श्रीमत्यै नमः।
Om Shrimatyai Namah।
19.
ॐ मान्यायै नमः।
Om Manyayai Namah।
20.
ॐ गौर्यै नमः।
Om Gauryai Namah।
21.
ॐ गौतमार्चितायै नमः।
Om Gautamarchitayai Namah।
22.
ॐ त्रेतायै नमः।
Om Tretayai Namah।
23.
ॐ त्रिपथगायै नमः।
Om Tripathagayai Namah।
24.
ॐ त्रिपादायै नमः।
Om Tripadayai Namah।
25.
ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।
Om Traimurtyai Namah।
26.
ॐ जगत्रयायै नमः।
Om Jagatrayayai Namah।
27.
ॐ त्रासिन्यै नमः।
Om Trasinyai Namah।
28.
ॐ गात्रायै नमः।
Om Gatrayai Namah।
29.
ॐ गात्रियायै नमः।
Om Gatriyayai Namah।
30.
ॐ गर्भवारिण्यै नमः।
Om Garbhavarinyai Namah।
31.
ॐ शोभनायै नमः।
Om Shobhanayai Namah।
32.
ॐ समायै नमः।
Om Samayai Namah।
33.
ॐ द्विरदायै नमः।
Om Dwiradayai Namah।
34.
ॐ आराद्यै नमः।
Om Aradyai Namah।
35.
ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
Om Yagyavidyayai Namah।
36.
ॐ महाविद्यायै नमः।
Om Mahavidyayai Namah।
37.
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
Om Guhyavidyayai Namah।
38.
ॐ कामाक्ष्यै नमः।
Om kamakshyai Namah।
39.
ॐ कुलायै नमः।
Om Kulayai Namah।
40.
ॐ श्रीयै नमः।
Om Shriyai Namah।
41.
ॐ भूम्यै नमः।
Om Bhumyai Namah।
42.
ॐ भवित्र्यै नमः।
Om Bhavitryai Namah।
43.
ॐ सावित्र्यै नमः।
Om Savitryai Namah।
44.
ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।
Om Saravedavidamvarayai Namah।
45.
ॐ शंखिन्यै नमः।
Om shankhinyai Namah।
46.
ॐ चक्रिण्यै नमः।
Om Chakrinyai Namah।
47.
ॐ चारिण्यै नमः।
Om Charinyai Namah।
48.
ॐ चपलेक्षणायै नमः।
Om Chapalekshanayai Namah।
49.
ॐ पीताम्बरायै नमः।
Om Pitambarayai Namah।
50.
ॐ प्रोत सोमायै नमः।
Om Prota Somayai Namah।
51.
ॐ सौरसायै नमः।
Om Saurasayai Namah।
52.
ॐ अक्षिण्यै नमः।
Om Akshinyai Namah।
53.
ॐ अम्बायै नमः।
Om Ambayai Namah।
54.
ॐ सरस्वत्यै नमः।
Om Sarasvatyai Namah।
55.
ॐ सम्श्रयायै नमः।
Om Samshrayayai Namah।
56.
ॐ सर्व देवत्यै नमः।
Om Sarva Devatyai Namah।
57.
ॐ विश्वाश्रयायै नमः।
Om Vishvashrayayai Namah।
58.
ॐ सुगन्धिन्यै नमः।
Om Sugandhinyai Namah।
59.
ॐ सुवासनायै नमः।
Om Suvasanayai Namah।
60.
ॐ वरदायै नमः।
Om Varadayai Namah।
61.
ॐ सुश्रोण्यै नमः।
Om Sushronyai Namah।
62.
ॐ चन्द्रभागायै नमः।
Om Chandrabhagayai Namah।
63.
ॐ यमुनाप्रियायै नमः।
Om Yamunapriyayai Namah।
64.
ॐ कावेर्यै नमः।
Om Kaveryai Namah।
65.
ॐ मणिकर्णिकायै नमः।
Om Manikarnikayai Namah।
66.
ॐ अर्चिन्यै नमः।
Om Archinyai Namah।
67.
ॐ स्थायिन्यै नमः।
Om Sthayinyai Namah।
68.
ॐ दानप्रदायै नमः।
Om Danapradayai Namah।
69.
ॐ धनवत्यै नमः।
Om Dhanavatyai Namah।
70.
ॐ सोच्यमानसायै नमः।
Om Sochyamanasayai Namah।
71.
ॐ शुचिन्यै नमः।
Om Shuchinyai Namah।
72.
ॐ श्रेयस्यै नमः।
Om Shreyasyai Namah।
73.
ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।
Om Pritichintekshanyai Namah।
74.
ॐ विभूत्यै नमः।
Om Vibhutyai Namah।
75.
ॐ आकृत्यै नमः।
Om Akrityai Namah।
76.
ॐ आविर्भूत्यै नमः।
Om Avirbhutyai Namah।
77.
ॐ प्रभाविन्यै नमः।
Om Prabhavinyai Namah।
78.
ॐ गन्धिन्यै नमः।
Om Gandhinyai Namah।
79.
ॐ स्वर्गिन्यै नमः।
Om Swarginyai Namah।
80.
ॐ गदायै नमः।
Om Gadayai Namah।
81.
ॐ वेद्यायै नमः।
Om Vedyayai Namah।
82.
ॐ प्रभायै नमः।
Om Prabhayai Namah।
83.
ॐ सारस्यै नमः।
Om Sarasyai Namah।
84.
ॐ सरसिवासायै नमः।
Om Sarasivasayai Namah।
85.
ॐ सरस्वत्यै नमः।
Om Sarasvatyai Namah।
86.
ॐ शरावत्यै नमः।
Om Sharavatyai Namah।
87.
ॐ रसिन्यै नमः।
Om Rasinyai Namah।
88.
ॐ काळिन्यै नमः।
Om Kalinyai Namah।
89.
ॐ श्रेयोवत्यै नमः।
Om Shreyovatyai Namah।
90.
ॐ यामायै नमः।
Om Yamayai Namah।
91.
ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।
Om Brahmapriyayai Namah।
92.
ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।
Om Shyamasundarayai Namah।
93.
ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।
Om Ratnarupinyai Namah।
94.
ॐ शमनिधिन्यै नमः।
Om Shamanidhinyai Namah।
95.
ॐ शतानन्दायै नमः।
Om Shatanandayai Namah।
96.
ॐ शतद्युतये नमः।
Om Shatadyutaye Namah।
97.
ॐ शितिकण्ठायै नमः।
Om Shitikanthayai Namah।
98.
ॐ प्रयायै नमः।
Om Prayayai Namah।
99.
ॐ धात्र्यै नमः।
Om Dhatryai Namah।
100.
ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।
Om Shri Vrindavanyai Namah।
101.
ॐ कृष्णायै नमः।
Om Krishnayai Namah।
102.
ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
Om Bhaktavatsalayai Namah।
103.
ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।
Om Gopikakridayai Namah।
104.
ॐ हरायै नमः।
Om Harayai Namah।
105.
ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।
Om Amritarupinyai Namah।
106.
ॐ भूम्यै नमः।
Om Bhumyai Namah।
107.
ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।
Om Shri Krishnakantayai Namah।
108.
ॐ श्री तुलस्यै नमः।
Om Shri Tulasyai Namah।

Mata Shri Tulasi Devi ji pakshiyon ke sath
Mata Shri Tulasi Devi ji with her pet shuka
Facebook Comments Box

How useful was this post?

Click on a star to rate it!


banner

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Dibhu.com is committed for quality content on Hinduism and Divya Bhumi Bharat. If you like our efforts please continue visiting and supporting us more often.😀
Tip us if you find our content helpful,


Companies, individuals, and direct publishers can place their ads here at reasonable rates for months, quarters, or years.contact-bizpalventures@gmail.com


संकलित लेख

About संकलित लेख

View all posts by संकलित लेख →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धर्मो रक्षति रक्षितः