Join Adsterra Banner By Dibhu

Baba Goraknath-fetaured

श्री गोरखनाथ चालीसा

श्री गोरखनाथ चालीसा ॥ दोहा ॥ गणपति गिरजा पुत्र को सुमिरु बारम्बार |हाथ जोड़ बिनती करू शारद नाम आधार || ॥ चौपाई ॥ जय जय जय गोरक्ष अविनाशी, कृपा करो गुरुदेव प्रकाशी ।जय जय जय गोरक्ष …

श्री गोरखनाथ चालीसा Read More